KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY

kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Oferowany przez nas kurs instruktora pierwszej pomocy jest kursem nadającym uprawnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy.

Kurs instruktora pierwszej pomocy organizowany jest na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 styczna 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.186).

Dwudniowy cykl szkoleniowy oparty został o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zakończony egzaminem. Osoba która ukończyła kurs i zaliczyła egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje do samodzielnego organizowania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Do udziału w kursie zapraszamy każdego, kto planuje otworzyć własną działalność szkoleniową i organizować szkolenia pierwszej pomocy.

Najczęściej w kursach biorą udział:

  • nauczyciele uczący pierwszej pomocy w szkołach
  • inspektorzy BHP, którzy uprowadzą okresowe kursy z pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP
  • osoby wyznaczone do udzielenia pierwszej pomocy
  • kadry harcerskiej i instruktorów harcerskich grup ratowniczych
  • instruktorzy sportów
  • i inni.

Czas trwania kursu:

  • 16 godzin dwa spotkania w trybie weekendowym ok. 8 godzin dziennie
10 Głównych bloków tematycznych programu kursu instruktora pierwszej pomocy:

1.) Zasady organizowania szkoleń.

- organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych

- organizacja szkoleń dla dzieci i dorosłych

- organizacja szkoleń dopasowana do różnych liczebności grup

- organizacja szkoleń względem zasobów dydaktycznych

- organizacja szkoleń względem tematyki kursu

2.) Metodyka nauczania - techniki prezentacji.

- metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie
- metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja

- metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja,
- metody oparte na obserwacji : pokaz
- metody oparte na praktycznej działalności uczniów - zajęcia praktyczne
- metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji

3.) Aspekty prawne pierwszej pomocy.

- odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy

- motywacja do udzielenia pierwszej pomocy

- przywileje "ratownika pierwszej pomocy"

4.) Elementy anatomii i fizjologii człowieka.

- zarys anatomii układu krążenia, oddechowego, układu kostno-stawowego

5.) Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

- aktualnie obowiązujące standardy w dziedzinie pierwszej pomocy

6.) Stany zagrożenia życia u osób dorosłych.

- kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dorosły, dziecko, niemowlę)
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życi
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

7.) Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt.

- Kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życia (teoria i praktyka)
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

8.) Pierwsza pomoc w urazach.

Postępowanie w urazach wielonarządowych: krwawienia, krwotoki, złamana otwarte i zamknięte, amputacje, oparzenia, wytrzewienia, urazy kręgosłupa, klatki piersiowej

9.) System Powiadamiana Ratunkowego w Polsce i Europie.

- Powiadomienie służb ratowniczych

- numery ratunkowe
- rozmowa z dyspozytorem

10.) Choroby cywilizacyjne.

- nagłe zachorowania: padaczka, cukrzyca, astma, zawał serca, udar

EGZAMIN

Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny składa się z 30 pytań testowych przygotowanych przez Komisję Centrum Egzaminów Medycznych. Pozytywny wynik egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min. 25 pytań.

Egzamin praktyczny polega zaprezentowaniu techniki szkoleniowej wylosowanego modułu pierwszej pomocy.

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu, otrzymujesz świadectwo ukończenia kursu instruktora pierwszej pomocy, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 1500zł brutto Teraz Promocja: 1.000zł brutto !!!

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

W cenie kursu jest wliczony:

  • egzamin
  • materiały szkoleniowe
  • każdy uczestnik kursu podlega rocznej opiece i pomocy w organizowaniu i prowadzeniu działalności szkoleniowej. Udostępniamy bazę dydaktyczną, asortyment szkoleniowy, wsparcie oraz kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji.
INFORMACJE DODATKOWE:

Po odbyciu kursu nie jest wymagane odbycie stażu.

Świadectwo ważnie jest na okres 5 lat.

Przestrzegamy o kursach zagranicznych organizacji, które pobierają opłaty za każdy kurs prowadzony przez instruktora pierwszej pomocy.

Zalecanym uzupełnieniem szkolenia jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy po którym uzyskasz tytuł RATOWNIKA w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (zapytaj o dodatkowy rabat).

Dla najlepszych przewidzieliśmy oferty pracy i współpracy przy realizacjach kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

UWAGA:

Nasza firma jest uprawnioną placówką kształcenia posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.06/00108/2013, oraz Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Zapraszamy!

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM PIERWSZEJ POMOCY JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE