KURS TCCC

kurs tccc
kurs tccc
kurs tccc
kurs tccc
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.
TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE

Opracowano na podstawie US Army CLS course – podkurs ISO 875. Szkolenie zgodnie z najnowszymi wytycznymi Tactical Combat Casualty Care.

Założenia:

Kurs TCCC realizowany jest dla osób i formacji służb mundurowych MON oraz współpracujących z nimi jednostkami w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w warunkach bojowych. Kurs ma zaprezentować i zaznajomić jego uczestników z procedurami i nawykami jakie powinni posiadać w warunkach wykonywania zadań zbrojnych, jako członkowie zespołu bojowego.

Szczególny nacisk został położony na obowiązującą w ratownictwie pola walki procedurę MARCHE będącą schematem postępowania i ustalania priorytetów podczas udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Kurs przewidziany jest dla osób z, jak również bez wykształcenia medycznego i przygotowuje uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki oraz procedur wykraczających poza cywilne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Koncentruje się wokół zagadnień związanych z najczęściej występującymi na polu walki urazami i obrażeniami.

Uczy procedur niezbędnych do ratowania życia i zdrowia, a także stabilizacji stanu poszkodowanego w oczekiwaniu na przybycie zespołu medycznego lub ewakuacji. Współcześnie założenia ratownictwa pola walki przyjmują, iż w każdym pododdziale działającym w warunkach bojowych, muszą znajdować się osoby przeszkolone z ratownictwa taktycznego.

Cele:

Nauczenie uczestników kursu procedur i zasad postępowania w umiejętności pozwalające na ratowanie życia i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bojowych lub zagrożenia bezpieczeństwa pododdziału, obniżeniu ryzyka wystąpienia kolejnych urazów, pogorszenia stanu zdrowia poszkodowanego lub jego śmierci.

Tematyka:

1.) Założenia i priorytety TCCC

- strefy udzielenia pomocy

- poziomy pomocy

- najczęstsze przyczyny zgonu na polu walki

2. Omówienie wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego (IPMED, IFAK)

3.) Protokół MARCHE – procedura kolejności działań ratunkowych

4.) Krwotoki rodzaje i sposoby i zaopatrzenia

- stazy taktyczne

- opatrunki hemostatyczne

- procedura "pakowania rany"

- opatrunki osobiste - taktyczne

- Junctional Emergency Treatment Tool (urządzenia do ucisku tętnic)

5.) Sposoby zapewnienia drożności dróg oddechowych

- przyrządowe

- bezprzyrządowe

6.) Ocenia parametrów życiowych wraz z badaniem urazowym

7.) Odma rodzaje i sposoby odbarczenia

- opatrunki okluzyjne

- opatrunki wentylowe

- opatrunki improwizowane

- nakłucie klatki piersiowej (odbarczenia odmy)

8.) Rozpoznanie i leczenie wstrząsu hipowolemicznego

- fazy rozwoju wstrząsu, objawy i zapobieganie

- wkucia dożylne

- płynoterapia

9.) Hipotermia – rozpoznanie i leczenie

10.) Założenia polowej karty medycznej

11.) głoszenie ewakuacji medycznej MEDEVAC

12.) Ewakuacja rannego za pomocą noszy

- SKED

- Nosze składane TALON II

13.) Ćwiczenia – symulacje zdarzeń pomocy medycznej na polu walki

14.) Egzamin

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość dodania tematyki szkoleniowej o
- wkłucie doszpikowe

- chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych

- i inne w zależności od potrzeb

Osprzęt:

Wyposażenie obowiązkowe: mundur, kamizelka taktyczna, okulary ochronne/gogle, Indywidualny Pakiet Medyczny lub system kieszeni na oporządzeniu taktycznym. Jeżeli nie posiadasz podanego wyposażenia istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.
Wyposażenie zalecane: rękawice ochronne, nakolanniki, hełm, replika broni długiej (ASG, Air Soft itp.),

Czas trwania kursu:

20 h zajęć teoretycznych i praktycznych
Wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie.

Egzamin:

Egzamin składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna egzaminu to test wielokrotnego wyboru, zaś praktyczna to scenariusz symulujący sytuację bojową.

W przypadku nie zaliczenia części pisemnej, jeżeli ilość błędów nie była większa niż trzy od minimalnej zakładanej do zaliczenia testu, uczestnik kursu ma prawo do poprawienia egzaminu pisemnego.

Nie zaliczenie testu z większą ilością błędów lub nie zaliczenie poprawki nie dopuszcza do części praktycznej i powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym. Nie zaliczenie części praktycznej powoduje zakończenie kursu z wynikiem negatywnym.

Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik kursu otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu, który jest ważny przez okres 5 lat od daty wystawienia.

KOSZT KURSU OD OSOBY - 600zł Teraz w Promocji: 500zł brutto !!!

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

Zapraszamy!

ZOSTAŃ RATOWNIKIEM POLA WALKI JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE